Kích thước, size, khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).

Chắc chắn trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ tiếp xúc rất nhiều với việc in danh thiếp, in giấy tiêu đề, in tờ rơi, in poster, in catalogue …. chính vì vậy, việc biết được kích thước, size của các loại giấy là vô cùng quan trọng. Hôm nay hãy cùng Thế Giới In Ấn tìm hiểu nhé

ISO paper sizes

Paper size mm inches points
A0 841 x 1189 33.1 x 46.8 2384 x 3370
A1 594 x 841 23.4 x 33.1 1684 x 2384
A10 26 x 37 1 x 1.5 74 x 105
A2 420 x 594 16.5 x 23.4 1191 x 1684
A3 297 x 420 11.7 x 16.5 842 x 1191
A4 210 x 297 8.3 x 11.7 595 x 842
A5 148 x 210 5.8 x 8.3 420 x 595
A6 105 x 148 4.1 x 5.8 298 x 420
A7 74 x 105 2.9 x 4.1 210 x 298
A8 52 x 74 2 x 2.9 147 x 210
A9 37 x 52 1.5 x 2 105 x 147
B0 1414 x 1000 55.7 x 39.4 4008 x 2835
B1 1000 x 707 39.4 x 27.8 2835 x 2004
B1+ 1020 x 720 40.2 x 28.3 2891 x 2041
B10 44 x 31 1.7 x 1.2 125 x 88
B2 707 x 500 27.8 x 19.7 2004 x 1417
B2+ 720 x 520 28.3 x 20.5 2041 x 1474
B3 500 x 353 19.7 x 13.9 1417 x 1001
B4 353 x 250 13.9 x 9.8 1001 x 709
B5 250 x 176 9.8 x 6.9 709 x 499
B6 176 x 125 6.9 x 4.9 499 x 354
B7 125 x 88 4.9 x 3.5 354 x 249
B8 88 x 62 3.5 x 2.4 249 x 176
B9 62 x 44 2.4 x 1.7 176 x 125
C0 1297 x 917 51.5 x 36.1 3677 x 2599
C1 917 x 648 36.1 x 25.5 2599 x 1837
C10 40 x 28 1.6 x 1.1 113 x 79
C2 648 x 458 25.5 x 18 1837 x 1298
C3 458 x 324 18 x 12.8 1298 x 918
C4 324 x 229 12.8 x 9 918 x 649
C5 229 x 162 9 x 6.4 649 x 459
C6 162 x 114 6.4 x 4.5 459 x 323
C7 114 x 81 4.5 x 3.2 323 x 230
C8 81 x 57 3.2 x 2.2 230 x 162
C9 57 x 40 2.2 x 1.6 162 x 113

Hình biểu đồ bên dưới đưa ra một lời giải thích trực quan của các kích thước liên quan đến nhau
– Ví dụ: như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.

Cách xác định:

Một loạt các kích thước giấy được quy định tại ISO 216 các yêu cầu sau đây:

– Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142
– Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.
– Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nửa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.
– Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất.
Và một số kích thước ấn phẩm chuẩn khác:

North American sizes

Paper size mm inches points
Government-Letter 203.2 x 266.7 8 x 10.5 576 x 756
Junior Legal 127 x 203 5 x 8 360 x 575
Ledger 432 x 279 17 x 11 1225 x 791
Legal 216 x 356 8.5 x 14 612 x 1009
Letter 216 x 279 8.5 x 11 612 x 791
Tabloid 279 x 432 11 x 17 791 x 1225

ANSI paper sizes

Paper size mm inches points
ANSI A (letter) 216 x 279 8.5 x 11 612 x 791
ANSI B (ledger & tabloid) 279 x 432 11 x 17 791 x 1225
ANSI C 432 x 559 17 x 22 1225 x 1585
ANSI D 559 x 864 22 x 34 1585 x 2449
ANSI E 864 x 1118 34 x 44 2449 x 3169

Architectural paper sizes

Paper size mm inches points
Arch A 229 x 305 9 x 12 649 x 865
Arch B 305 x 457 12 x 18 865 x 1295
Arch C 457 x 610 18 x 24 1295 x 1729
Arch D 610 x 914 24 x 36 1729 x 2591
Arch E 914 x 1219 36 x 48 2591 x 3455
Arch E1 762 x 1067 30 x 42 2160 x 3025
Arch E2 660 x 965 26 x 38 1871 x 2735
Arch E3 686 x 991 27 x 39 1945 x 2809

Business card sizes

Paper size mm inches points
Business card (Japan) 55 x 91 2.2 x 3.6 156 x 258
Business card (UK) 55 x 85 2.2 x 3.3 156 x 241
Business card (US) 51 x 89 2 x 3.5 145 x 252

Common US press sheet sizes

Paper size mm inches points
11 x 17 279.4 x 431.8 11 x 17 792 x 1224
12 x 18 304.8 x 457.2 12 x 18 864 x 1296
17 x 22 431.8 x 558.8 17 x 22 1224 x 1584
19 x 25 482.6 x 635 19 x 25 1368 x 1800
20 x 26 508 x 660.4 20 x 26 1440 x 1872
23 x 29 584.2 x 736.6 23 x 29 1656 x 2088
23 x 35 584.2 x 889 23 x 35 1656 x 2520
24 x 36 609.6 x 914.4 24 x 36 1728 x 2592
25 x 38 635 x 965.2 25 x 38 1800 x 2736
26 x 40 660.4 x 1016 26 x 40 1872 x 2880
28 x 40 711.2 x 1016 28 x 40 2016 x 2880
35 x 45 889 x 1143 35 x 45 2520 x 3240
38 x 50 965.2 x 1270 38 x 50 2736 x 3600

Miscellaneous

Paper size mm inches points
1/3 A4 99 x 210 3.9 x 8.3 281 x 595
48 sheet billboard 6096 x 3048 240 x 120 17280 x 8640
A format paperback 110 x 178 4.3 x 7 312 x 505
A4 square 210 x 210 8.3 x 8.3 595 x 595
B format paperback 130 x 198 5.1 x 7.8 369 x 561
CD case insert 120 x 120 4.7 x 4.7 340 x 340
Gutenberg Bible 280 x 398 11 x 15.7 794 x 1128

RA & SRA paper sizes

Paper size mm inches points
RA0 860 x 1220 33.0125 x 46.75 2438 x 3458
RA1 610 x 860 24 x 33.9 1729 x 2438
RA2 430 x 610 16.9 x 24 1219 x 1729
RA3 305 x 430 12 x 16.9 865 x 1219
RA4 215 x 305 8.5 x 12 609 x 865
SRA0 900 x 1280 35.4 x 50.4 2551 x 3628
SRA1 640 x 900 25.2 x 35.4 1814 x 2551
SRA2 450 x 640 17.7 x 25.2 1276 x 1814
SRA3 320 x 450 12.6 x 17.7 907 x 1276
SRA4 225 x 320 8.9 x 12.6 638 x 907

US Announcement envelope sizes

Paper size mm inches points
A-10 envelope 152.4 x 241.3 6 x 9.5 432 x 684
A-2 envelope 111.125 x 146.05 4.375 x 5.75 315 x 414
A-6 envelope 120.65 x 165.1 4.75 x 6.5 342 x 468
A-7 envelope 133.35 x 184.15 5.25 x 7.25 378 x 522
A-8 envelope 139.7 x 206.375 5.5 x 8.125 396 x 585
A-Slim envelope 98.425 x 225.425 3.875 x 8.875 279 x 639